De G.L.T. - REEKS is de titel die werd gegeven aan een serie uitgaven van vijftig 'gele
boekjes', die door de Geünieerde Loge van Theosofen van Antwerpen in omloop zijn gebracht
tussen 1988 en 1992.
Van alle afleveringen bestaat de hoofdmoot uit vertalingen uit het Engels en deze werden
verzorgd door de toenmalige nestor van de Loge de heer Armand Courtois, [1922-2002] een
van de drijvende krachten achter deze Belgische G.LT.
De 'Gele Reeks' werd, en is nog steeds, een begrip voor het hele Nederlandse taalgebied.

Hoewel het taalgebruik hier en daar gedateerd aandoet, hebben we toch gemeend zoveel
mogelijk van het karakter van de oorspronkelijke vertaling te moeten behouden.

Ieder boekje behandelt de levensgeschiedenis en leer van één van de grote occultisten,
filosofen, wijzen of mystici van de esoterische beweging -die van alle tijden is- met name uit
de Griekse en Europese traditie, maar ook figuren van Arabische en andere oorsprong, die
blijk gaven van een diepere kennis en filosofie dan bekend waren aan het algemene publiek en
die op het menselijk denken van hun tijd een belangrijke invloed teweegbrachten, zij het
veelal 'achter de schermen'.
Dikwijls zijn deze zienswijzen tijdloos gebleken en sluiten zij naadloos aan bij het
gedachtegoed van de Moderne Theosofie.

In het kader van de tweede doelstelling van de Theosofische beweging die aanmoedigt tot:
"De vergelijkende studie van oude en moderne religies, wetenschappen en filosofieën en het
aantonen van het belang van zo'n studie.." betogen we dat juist deze reeks kan bijdragen aan
het realiseren van dit doel.

Wij zijn erkentelijkheid verschuldigd aan diverse sympathisanten binnen en buiten de Loge,
die dit unieke materiaal een warm hart toedragen en die de taak op zich hebben genomen om
"voor zover tijd en menskracht dat mogelijk maken" deze reeks voor het net technisch
toegankelijk te maken. In deze tijd, begin 21ste eeuw, is er wereldwijd, en met name in het
Nederlands taalgebied, een toenemende belangstelling, ook op academisch niveau, voor de
pre-Blavatskyaanse theosofie.

Door middel van deze online publicatie proberen we een bredere bekendheid te geven aan
voornoemde occulte onderstroom van de cultuur.