De Moderne Theosofie, steunt op een fundament van 3 pijlers; de drie grondstellingen.
Zij beantwoorden de vragen WAT, HOE en WAAROM?


WAT is de achterliggende bron van de gehele manifestatie, het universum zoals wij dit kennen?

In Theosofie gaan we niet uit van een buitenkosmisch wezen dat het heelal bestuurt.
De Geheime Leer formuleert de oorsprong van alles als volgt:
Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk BEGINSEL dat alles doordringt, dat je
uit niets kunt buitensluiten en dat het menselijk begripsvermogen te boven gaat.
Het ‘toont’ zich als Ruimte en Beweging, ofwel als geest en stof.
Het is de ene Werkelijkheid; het Absolute.


HOE functioneert dit geheel?

Door cycliciteit ofwel het periodisch verschijnen en verdwijnen van zowel werelden als de kleinste
vormen die we kennen. Van de Himalaya tot de eendagsvlieg.
Het is een fundamentele wetmatigheid in onszelf en in de ons omringende natuur, die we herkennen in alles om ons heen: o.a. dag en nacht, waken en slapen, eb en vloed, opkomst en ondergang van beschavingen, geboorte en dood.
De opgedane ervaring wordt bewaard. Op deze manier is evolutie mogelijk.


WAAROM is dit proces van belang bij het verloop van en om inzicht te krijgen in het leven?

De mens wordt gezien als de ‘eeuwige pelgrim’, een goddelijke vonk, een monade, ‘een straal van
het Absolute.’ Door als ziel, via reïncarnatie, in elk leven een nieuw stoffelijk lichaam aan te nemen,
heeft hij de kans om ervaring op te doen en te groeien in reikwijdte van bewustzijn.
De ziel is, volgens de Theosofie, vervolmaakbaar en dit kan nooit in één leven worden gerealiseerd.
Karma speelt daarbij een belangrijke rol; alle keuzes, of ze nu harmonie of disharmonie veroorzaken,
moeten weer in balans worden gebracht.
Het is de absoluut rechtvaardige wet van oorzaak en gevolg.

Deze grondstellingen worden uitgebreid behandeld in de Geheime Leer deel I van H.P. Blavatsky p. 14-18 e.v.
Zie ook de rubriek Studies in de Geheime Leer van B.P. Wadia
Alle theosofische literatuur is ook via de G.L.T. aan te schaffen of kan eenvoudig openbaar online worden gevonden.


De Geünieerde Loge van Theosofen hanteert als doelstellingen de drie punten die we in elk onderdeel van de Theosofisch Beweging tegenkomen:

 

  1. Het vormen van een kern van Universele Broederschap van de Mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, persoonlijke omstandigheden of richting.

  2. De studie van oude en moderne religies, filosofieën en wetenschappen en het aantonen van het belang van zo’n studie.

  3. Het onderzoek van de onverklaarde natuurwetten en de latente psychische vermogens in de mens.