Nieuwsflits » Over G.L.T.-A'pen

Beginselverklaring van de G.L.T. 

Het richtsnoer van deze Loge is onafhankelijke toewijding aan de belangen van de Theosofie, zonder gehechtheid te betuigen aan enige Theosofische organisatie. Zij is getrouw aan de grote Stichters van de Theosofische Beweging, maar houdt zich niet bezig met onenigheden of persoonlijke meningsverschillen.

Het werk dat zij ter hand heeft genomen en het doel dat zij voor ogen houdt, nemen haar te zeer in beslag en zijn te verheven om haar de tijd of neiging te laten zich met bijzaken op te houden. Dat werk en dat doel zijn de verbreiding van de Grondbeginselen van de Theosofische filosofie en het in de praktijk illustreren van die beginselen door een betere bewustwording van het ZELF; een diepere overtuiging van Universele Broederschap.

Zij stelt dat de onaantastbare grondslag voor samenwerking onder Theosofen, waar en op welke wijze ook gesitueerd, “overeenkomst van richting, doel en lering” is en zij daarom geen statuten, reglementen of functionarissen heeft, waardoor de enige band tussen de bij haar Aangeslotenen die grondslag vormt; en zij streeft ernaar dit idee onder Theosofen te verspreiden ter bevordering van Eenheid.

Zij beschouwt allen Theosoof die zich inzetten voor ware dienstbaarheid aan de Mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, omstandigheden of organisatie en

Zij verwelkomt iedereen in haar midden die instemt met de door haar erkende doeleinden en die wensen zichzelf, door studie en op andere wijze, te bekwamen om beter in staat te zijn anderen te helpen en te onderwijzen.


Aansluiting bij de loge

Geheel volgens de opzet, zoals die de oprichter van de G.L.T.'s voor ogen stond, hebben deze autonome organismen wereldwijd geen bestuur, geen betalende leden en heffen ze geen toegangsprijzen bij hun activiteiten. Er is echter een tekst voorzien, voor het geval belangstellenden zich willen engageren met het Theosofisch gedachtegoed en doel en streven van de Loge. Degenen die zich willen aansluiten, kunnen via een een handtekening het volgende onderschrijven:

“Ik betuig hiermede mijn instemming met de doeleinden van deze Loge zoals in haar Beginselverklaring uiteengezet en daarom wens ik mij aan te sluiten, met dien verstande dat deze verbintenis tot geen andere verplichtingen mijnerzijds leidt dan die, welke ik zelf zal bepalen”

Het bovenstaande is de verklaring die getekend wordt door hen die zich bij de Geünieerde Loge van Theosofen willen aansluiten.

Aan iedereen, die zich aangetrokken voelt tot deze beweging worden gaarne inlichtingen verstrekt. Er zijn geen verplichte contributies en er worden geen formaliteiten vereist.