Theosofie LEEFT

Tijdens een eerdere voordracht hebben we een oproep gedaan om ons een korte persoonlijke notitie te sturen waarin je vertelt

waarom, of/en hoe Theosofie voor jou een levende draad in je dagelijks leven is.
Hieronder enkele reacties.


Het begon met de biografie van Mevr. Blavatsky, geschreven door Sylvia Cranston. Zij bewonderde HPB en vond terecht dat andere levensbeschrijvingen negatief en onvolledig waren. En zo ontdekte ik in Antwerpen de Geünieerde Loge van Theosofen. De ontvangst was warm en hartelijk. Andere mensen waren blijkbaar ook op zoek naar een antwoord op vragen over de zin van hun bestaan, de natuur, de kosmos, want de materialistische wereld brengt onze geest en ons hart niet tot rust. Ik ontmoette hartelijke en geleerde zusters en broeders en ik kreeg het gevoel dat ik eindelijk in het Vaderhuis was aangekomen.

 

Theosofie is moeilijk te omschrijven, maar wordt vaak vergeleken met een oceaan van tijdeloze wijsheid. Men zou ook de metafoor van een eindeloze vlakte kunnen gebruiken, maar het komt er dan wel op aan de hellingen te overwinnen voor we verder op ontdekking kunnen gaan.

 

Theosofie is niet enkel een manier van denken, onderzoeken en kennis vergaren, het is een manier van leven met de eeuwige wijsheid als grondslag.


De invloed van de theosofie op mijn dagelijks leven.

Enige jaren geleden maakte ik kennis met de theosofie. Daarvoor had ik me wel bezig gehouden met filosofie en godsdiensten. Van kleins af aan was ik al geboeid door de sterrenkunde. In feite was ik een wetenschapper die zich niet vast beet aan ’meten is weten.‘ Ik had immers geleerd, dat een theorie geldt, tot het tegendeel bewezen is.

In mijn leven hield ik me met van alles bezig en zocht meestal de grenzen op. Ik wilde namelijk ook graag weten, waarom er grenzen werden gesteld en vooral ook wat de ijkpunten waren. Ik had vooral moeite met de uitspraak, dat de Bijbel het woord van God is. Ik ging me wetenschappelijk daarin verdiepen en kwam erachter dat er in de loop van de tijd veel  valsheid in geschrifte is ontstaan in het Boek om over de totstandkoming van dit geschrift maar te zwijgen. Bij de filosofie had ik een aantal zaken geleerd op een manier, waar ik niet veel aan had. De astronomie bleef wel altijd boeien en was een voedingsbodem voor een grote verwondering. Door me met theosofie bezig te gaan houden, ging ik weer een grens over. Misschien ook niet zo gek, want mijn boekenkast was al rijk voorzien van literatuur over zaken, die gemakkelijk bij de theosofie een plaats kunnen vinden.

De theosofie heeft me geleerd, dat er meer is dan dogma’s, zogenaamde absolute waarheden en starre regels en noem maar op: een soort bevestiging van een gedachtengang, die altijd al sluimerend aanwezig lijkt te zijn geweest. Tijdens de worsteling door de brei van moeilijke woorden en termen die ik voorgeschoteld kreeg, kwam voor mij steeds het woord ’evenwicht‘ naar voren, doorgaans samen met het woord ’karma‘. Dit leidde tot een verandering in mijn stijl van leven. Samen met mijn vrouw probeer ik dit evenwicht in de praktijk te brengen. Zodra er iets niet dreigt te kloppen, proberen we te achterhalen waar en hoe de balans verstoord is en deze weer te herstellen. Dat valt niet altijd mee, maar het leven is hierdoor veel rijker geworden. De theosofie valt dus niet meer weg te denken uit mijn leven.In  de vroegere The Theosophist van augustus vol. 3 nr 11 heeft een ‘Paramahansa van de Himalya’ destijds 29 punten opgeschreven over wat voor hem Theosofie betekende.

We hebben een greep uit deze opsomming genomen voor onze rubriek Theosofie Leeft.

 

WAT IS THEOSOFIE?

 

1- Theosofie is die tak van menselijke perfectie, waardoor men zich kan vereenzelvigen met de eeuwige oorzaak van de onzichtbare natuur; waarvan deze fysieke werking een zichtbaar gevolg is.

2- Theosofie is die kennis die iemand leidt van het animale naar Goddelijkheid.

3 - Theosofie is die tak van menselijke filosofie, die iemand theoretisch leert wat hij werkelijk is, voorbij het verstand en persoonlijke individualiteit (Ego).

4 -Theosofie is die tak van chemie, waardoor men onsterfelijkheid voortbrengt.

5 - Theosofie is de tak van schilderen (van iemands zelf) die tijd niet kan uitwissen.

6- Theosofie is die tak van landbouw waardoor men het zaad kan behouden zonder de boom te kweken.

7 - Theosofie is die tak van de optiek, die iemands blik vergroot om verder te kijken dan de fysieke natuur.

8 - Theosofie is die tak van menselijke chirurgie, die de fysieke natuur scheidt van de spirituele.

9- Theosofie is die tak van muziek, die de fysieke natuur harmoniseert met geest.

10- Theosofie is dat deel van tuinieren, dat leert hoe men bomen kan kweken uit houtskool.

11- Theosofie is die tak van de gezondheidszorg, die leert hoe de natuur te zuiveren door middel van oorzaak en gevolg.

12- Theosofie is die krijgskunst, die je leert hoe men tijd en dood, de twee machtigste vijanden van de mens, onderwerpt.

13- Theosofie is dat voedsel, dat iemand in staat stelt de heerlijkste zoetheid in zichzelf te proeven.

14- Theosofie is die tak van astronomie, die bewijst dat de geest de enige vaste ster is die niet ondergaat gedurende de omwentelingen van de natuur.

EEN PARAMAHANSA VAN DE HIMALAYAWAAROM THEOSOFIE? Hoe is het om Theosofie, Het Ene Ware Avontuur, te leven?

Ja, de Mind - het denkvermogen ... maar...

Theosofie leven is dus loskomen van de notities, leerboeken, schema's, lezingen, foto's en PowerPoint presentaties die haar hartslag in een intellectuele mal willen vasthouden.
Het denkvermogen (mind) is nodig, maar ... alleen wanneer het doordrongen is van de levende geest, die is afgeleid van het astrale, en via het astrale vanuit het Buddhische. Dan zal het de wereld de vitale boodschap van een levende waarheid brengen.

Wat is het om Theosofie te leven? Het is met vreugde te zingen, te wandelen op het ritme van het universum, te spreken in de klanken van schoonheid, te werken met liefde, te geloven met het vertrouwen en het geloof van de zuiveren van hart, en te weten met een garantie en zekerheid die alle twijfel te boven gaan. Theosofie leven is volledig leven.
Volledig leven is de mind en het hart in overeenstemming brengen in het belang van het Ene Zelf, dat in allen is, en dat Alles is.

Joy Mills (Citaten over Menselijkheid)"Het kippenvel dat je krijgt als iets resoneert met je ziel... Waarheid vibreert op een bepaalde frequentie; je hoort het niet alleen maar voelt het ook."

                                                                                  (onbekende auteur)

Het is prima om te weten hoe je Facebook gebruikt, wat Xbox wel en niet kan, de regels van voetbal of schaken te kennen, om "Grand Theft Auto V", 'Minecraft' en zoveel meer 'bezigheden' onder de knie te krijgen, zo los als boeien op de onvoorspelbare en opstandige zee van het leven, waar deze 'bezigheden' ten onder zullen gaan bij gebrek aan 'eeuwigheidswaarde' om ze vast te houden.

Maar hoe zit het met de fundamentele vragen die wij, onze kinderen en voorouders altijd hebben en hadden? Wie of wat zijn wij, wat is de zin van het leven, waarom is er onrecht, bestaat God, wat is er na de dood, wat is het wat we feitelijk in de spiegel zien?

.... de Ene wiens stem te vaak wordt overstemd in het gebrul van de zintuigen en waarvan de wereld voortdurend de eeuwige belangen terzijde schuift ten gunste van het vluchtige en ijdele.

"Maar wanneer men met de ware leer bekend is, zal men inzien dat de zorg voor de Ziel, die het Zelf is, iets noodzakelijks is dat elke dag aandacht vereist, en die niet kan worden uitgesteld zonder de hele mens, zowel ziel als lichaam, ernstige schade toe te brengen.”

Studies in de Oceaan van Theosofie (zie websiteActiviteiten/Publicaties/Diversen) citeert W.Q. Judge De Oceaan van Theosofie - p.33; TUP Den Haag 2013

Moeten we ervoor kiezen om gewoon ons leven te leven of, in plaats daarvan, dit leven en al onze toekomstige levens op te bouwen? Hoe?

Hoe komt het dat onze geest (eindelijk) stilstaat, wanneer we de horizon aanschouwen of naar de sterren staren, of wanneer we in onszelf kijken, op zoek naar antwoorden waarvan we weten dat ze er zijn, maar waarvan we de vragen niet altijd kunnen formuleren, en dus de antwoorden (voorlopig) niet kunnen bevatten?

Waarom zijn lichten, kleuren en geluiden van een kampvuur 's nachts zo uitnodigend voor het verstillen van geest en stem? Zou het onszelf/ons Zelf kunnen zijn dat in stilte toekijkt wat we doen, zeggen en denken?

De antwoorden zijn er en zijn te vinden in de Oorspronkelijke Theosofie, want zolang men besluit door de wolken van het vluchtige heen te prikken, en enkele tientallen minuten uittrekt om te lezen en te studeren, om de logica en de samenhang van de leringen te evalueren, langzaam maar zeker, geleidelijk het skelet van kennis opbouwend dat - als men dat wil of nodig heeft - kan worden vervaardigd met haar, huid, kettingen, make-up of mooie schoenen ... dan, en alleen dan, beginnen we de onthulling van de Eeuwige Waarheden te verdienen.

"Moge je ooit de golfslag voelen van de onmetelijke diepten die achter het kleine getij van het hart liggen".

W.Q. Judge Brieven die me hebben geholpen p.28Alles wat leeft beweegt. Alles wat beweegt is aan verandering onderhevig. Zo ook ons begrip van wat theosofie betekent. De Wijsheid is onveranderlijk, maar ons inzicht ‘beweegt’.

Toen ik voor de eerste keer in de theosofische studieklas in Antwerpen binnenkwam op een woensdagavond in september, had ik onmiddellijk het gevoel dat ik thuiskwam. ‘Dit had ik altijd al geweten’. Toen las ik de eerste grondstelling over het Absolute en Ruimte en Beweging en daar begreep ik geen woord van. Stilaan en gedurende de vele jaren van studieklassen, voordrachten en gesprekken met andere theosofen, werden sommige begrippen duidelijker. Maar er komt geen einde aan de verdieping van ons begrip.

Theosofie leeft, theosofie beweegt.

De theosofische ethica werd dé leidraad in mijn dagelijks leven en dat paste helemaal in de periode waar wij toen als jongeren voor gingen: vrede, geen racisme, vrouwenrechten, respect voor de natuur, liefde, ‘make love not war’. Zoals het in de beginselverklaring staat: ‘de mensheid dienen zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, persoonlijke omstandigheden of richting’. Alhoewel het woord ‘dienen’ mij toen nogal ouderwets voorkwam, was het die welbepaalde zin die me heeft laten terugkomen de volgende woensdagavond.

Wat er in de loop der jaren bij mij zeker is ‘verdiept’ is de betekenis van innerlijke harmonie en het begrip verdraagzaamheid en mededogen.

We leven in een prachtige wereld, een natuur volledig in evenwicht, indien wij alles niet steeds zouden verstoren met onze zucht naar macht en geld. We zouden als mensheid al veel verder moeten staan. We hebben er tot hiertoe niet veel van gebakken! Dus alle hens aan dek voor het beter bewust worden van het Zelf en daardoor een dieper besef van Universele Broederschap.Voor mij betekent theosofie dat ik een bevrijdende leidraad in mijn leven heb gevonden. Door deze esoterische filosofie heb ik begrepen dat mijn eigen kleine wereld vol onrust, kleine zorgen en dagelijkse problemen een door mij zelf gecreëerde werkelijkheid is. Theosofie heeft mij geleerd daarvan afstand te nemen en te beseffen dat wij leven in een groter geheel. Dit besef maakt dat ik beter kan relativeren.

Het grote universum, waarvan wij een klein onderdeel zijn, wordt geleid door hogere intelligente krachten. Wij hebben daarin een plek, die we door eerder zelf-opgebouwd karma hebben gekregen. Zodra wij dit inzien, accepteren wij onze plaats in dit grote geheel. Tegelijkertijd voelen we onze verantwoordelijkheid voor dit grote universum.

Theosofische leringen bieden hoop voor de toekomst. Na deze zeer materialistische periode (bol D) klimt de mensheid weer omhoog naar spirituelere niveaus. Als we dat in gedachten houden, kunnen we de huidige periode standvastig en vol vertrouwen doorleven.Hoe wordt Theosofie levend in mezelf: In de literatuur worden we aangemaand ons zelf te leren kennen. Dat is een essentiële voorwaarde om tot kennis te komen. Dat is niet het uit je hoofd afhaspelen van de zevenvoudige samenstelling van de mens, maar werkelijk ervaren.

Door dieper in te gaan op de ethische werken ga je merken dat je jezelf leren kennen bestaat uit enerzijds afleren en anderzijds leren. Dit kan dankzij ruimte.
Ruimte schept mogelijkheden, de mogelijkheid om onszelf te leren kennen.

Ruimte is de beste manier om het Goddelijke in onszelf te ervaren. Het maakt mogelijk dat je kan kijken naar wat er in en buiten je is, dat je je ervan bewust wordt dat je ruimte en bewustzijn bent, en dat daarin zaken komen en gaan; dat je de dingen kan laten zijn. Ruimte is zo’n edel symbool dat het als niet bedreigend wordt ervaren maar juist als een levend iets. Het is het Goddelijke zoals zich dat in jouzelf en in elk ander wezen laat kennen.

Zonder ruimte zijn we namelijk niet in staat om waar te kunnen nemen, om die aspecten van bewustzijn die ik al even heb aangehaald te kunnen uitoefenen. Door ruimte te gebruiken in en rond jezelf wordt het mogelijk om daadwerkelijk te kijken, echt te luisteren, authentiek te worden. Je leert waaruit jij en elk ander mens, elk ander wezen bestaat nl. uit relatieve, voorbijgaande zaken zoals heftige emoties, vooronderstellingen, …. Er is heel wat in ons dat komt en gaat. Ook ons lichaam, zoals we dat ervaren, komt en gaat. Daarnaast bestaat ons zelf ook uit absolute zaken zoals het gevoel ‘ik ben’ of ‘ik kan waarnemen’, ‘ik kan de ander laten zijn zoals hij of zij is’ en ik word er niet groter of kleiner door. Het ware IK wordt niet geraakt.. Ruimte gebruiken we dagelijks, het is een deel van ons leven en maakt het Goddelijke, dat waarnaar de Theosofie verwijst, een wezenlijk deel van ons Zelf. Dat deel waarnaar we elk moment van elke dag kunnen terugkeren. Het schept vreugde, de vreugde van je Zelf te kunnen zijn en dankzij dat Zelf er voor anderen te zijn.Woorden en lezingen op een louter conceptueel niveau volstaan niet. Wat een spreker doet vanaf het moment dat hij of zij het podium verlaat, is wat echt telt. Alleen studie om meer intellectuele kennis te vergaren is onvoldoende. Het citeren van Boeddha, de Bhagavad Gita of H.P. Blavatsky heeft geen betekenis als men niet bereid is deze citaten waar te maken, of tenminste een serieuze poging daartoe te doen.  Het schrijven van indrukwekkende artikelen, met veel voetnoten en ontelbare verwijzingen, heeft geen waarde als de daden niet overeenstemmen met de beweringen. Assimilatie van de theosofische leer verandert onze kijk, verbreedt die, maakt die vollediger, wat resulteert in een bredere kijk op het leven en op het leiden van een vollediger leven.Theosofie is een woord, een doctrine en een manier van leven. Als woord betekent het eenvoudig ‘wijsheid van de Goden’, of ‘goddelijke wijsheid’. Als doctrine biedt theosofie een unieke hoeveelheid kennis die, wanneer zij wordt bestudeerd en begrepen, ons helpt bij het begrijpen van het universum en van onze plaats daarin. Theosofie als woord en als leer zijn echter leeg tenzij zij worden geleefd, tenzij Theosofie voor de student een manier van leven is.Theosofie is wijsheid die niet louter kennis is. Het is het soort kennis dat tot uitdrukking komt in juist handelen. Actie omvat niet alleen fysieke actie, maar denken, leven; in feite elke beweging van bewustzijn in ieder mens. Het ontdekken van wijsheid is daarom niets anders dan het regenereren van jezelf."Hoewel het zelden het onderwerp is van nachtelijke nieuwsberichten, werken overal waar wij kijken groepen en individuen belangeloos aan het verlichten van menselijk en dierlijk lijden, aan het vestigen van een functionele broederschap van de mensheid, aan het begrijpen en cultiveren van onze diepste innerlijke hulpbronnen, en aan het overbruggen van de kloof tussen religies. Hoewel zulk werk misschien niet Theosofie wordt genoemd, zijn er in elk land groepen die langs deze centrale Theosofische lijnen werken.