De Gulden Verzen

Eer bovenal de Onsterfelijke Goden, zoals de wet het vergt.

Eerbiedig de Eed, dan de glorierijke helden, en daarna de Aardse genieën, door alle riten te volbrengen.

Eer eveneens uw vader en uw moeder en uw naaste verwanten.

Maak van de meest deugdzame onder de anderen uw vriend.

Leer uit zijn zachtmoedige woorden en nuttige daden, maar ga hem nooit haten om een of andere lichte fout.

Verdraag zoveel ge kunt: het mogelijke ligt vlak naast het nodige.

Weet dat de dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn en leer de gewoonte aan, u te beheersen: eerst de gulzigheid, daarna de luiheid, de lust en de toorn.

Doe noch alleen noch met anderen wat beschamend is.

Bovenal, respecteer uzelf.

Oefen u dan in gerechtigheid, in woorden en in daden.

Kweek de gewoonte aan, nooit onnadenkend te handelen.

Vergeet niet dat de dood het lot van allen is, en weet bezittingen zowel te verliezen als te verwerven.

En wat betreft de euvels die wij moeten ondergaan door de verordeningen van de Goden, aanvaard ze als datgene wat gij hebt verdiend, draag ze met zachtmoedigheid en zonder wrevel.

Het is u toegestaan er in de mate van uw mogelijkheden aan te verhelpen, maar denk goed na over dit: het lot belaagt de goeden meestal niet.

Wat de mensen zeggen is van velerlei aard, nu goed, dan slecht.

Laat u er niet door verontrusten of van uw doel afbrengen. Indien gij laster hoort, blijf toch geduldig en welwillend, maar houd u in alle omstandigheden aan deze regel:

laat niemand ooit door woord of daad bereiken dat gij zelf iets zoudt zeggen dat onwaar of onnuttig is.

Denk na alvorens te handelen, opdat ge geen onzinnige dingen zoudt doen, want ondoordacht spreken en handelen is het kenmerk van de dwaas.

Doe dus nooit wat gij later zoudt betreuren en onderneem nooit iets dat verder strekt dan uw kennis, maar leer wat ge nodig hebt.

Zo zal uw leven gelukkiger worden.

Laat niet na te zorgen voor de gezondheid van uw lichaam.

Wees matig in eten en drinken en in alle lichaamsoefeningen, en onder matig bedoel ik dat wat je later geen pijn zal doen.

Leid een zindelijk en eenvoudig leven en vermijd alles wat afgunst wekt.

Doe geen onnodige uitgaven, alsof je niet wist wat past.

Wees echter ook niet gierig: de juiste maat is steeds het beste.

Onderneem nooit iets dat u schaden kan, en denk na alvorens te handelen.

Laat niet toe dat de slaap uw oogleden sluit voordat ge driemaal de daden van uw dag hebt overzien. Waarin heb ik gezondigd? Wat heb ik gedaan ? Wat heb ik verzuimd ?

Overzie alles, van het eerste tot het laatste, en indien ge hebt gedwaald, berisp u; maar als ge goed hebt gehandeld, verblijd u dan.

Werk met ernst en vlijt aan het opbouwen van deze gewoonte, denk erover na, en leer ervan te houden, want zo zult gij het pad van de hemelse deugd bereiken, dat zweer ik bij Hem die onze ziel het Heilige Viervoud gaf, bron van de eeuwige natuur.

Maar begin nooit een taak zonder eerst de zegen van de Goden af te smeken.

Indien gij trouw deze regels volgt, zult gij weldra Goden en mensen leren zien zoals zij zijn, de ware aard van het bestaan, en hoe alles gaat en komt, zich verenigt en weer scheidt.

 

Dan zult gij zien wat waar is, en hoe de natuur in al haar delen dezelfde is, zodat gij niets zult wensen dat onmogelijk is, en niets u zal ontgaan.

Gij zult ook begrijpen dat de mens zijn euvels zelf en vrijwillig kiest.

Het zijn ellendigen die het Goede, dat vlak naast hen staat, niet zien of horen, en weinigen weten hoe zich van het kwade te bevrijden.

Zo is het lot dat de geest van de sterfelijken kwelt: zij lopen rond in kringen van eindeloze smart.

Zij worden steeds gevolgd door een grimmige gezel: de onenigheid met henzelf, die zij niet zien, nooit weerstaan of nooit ontvluchten!

0, vader Zeus ! Gij zoudt de mens van al zijn kwaad bevrijden als ge hem de Genius kondt tonen, die zijn gids is !

Maar gij, vat moed, daar ge weet dat de mens van goddelijke oorsprong is en dat de heilige natuur hem alles openbaart.

Gij weet er al iets van, en ga dus voort met wat ik u geleerd heb: door uw ziel te helen, zult gij haar verlossen.

Vermijd verboden voedsel; denk erom dat gij zo ook werkt aan de loutering en de bevrijding van uw ziel.

Denk over alles goed na, laat de rede, een goddelijke gave, uw wagenmenner zijn.

En als gij na het verlaten van uw lichaam in de vrije ether stijgt, zult gij onsterfelijk zijn en onvergankelijk, voor immer van de dood bevrijd.