Wereldethiek

In 1893 sprak William Q. Judge op het Parlement van Wereldreligies.

De Slotverklaring van deze Internationale Bijeenkomst van 1993 in Chicago van bijna dertig jaar geleden, leverde de volgende tekst op:

“The Declaration of Global Ethics”

Als iedereen deze punten als wetmatigheden zou respecteren en naleven, zouden we het welzijn van de hele mensheid op een hoger plan kunnen brengen.

We verklaren, dat we onderling afhankelijk zijn. Elk van ons is afhankelijk van het welzijn van het geheel en dus hebben we respect voor de gemeenschap van levende wezens; voor mensen, dieren en planten en voor het behoud van de aarde: de lucht, het water en de grond.

We nemen individuele verantwoordelijkheid voor alles wat we doen. Al onze beslissingen, handelingen en ‘nalatigheid in handelen’ hebben hun gevolgen.

We moeten anderen behandelen op de manier waarop we verwachten dat zij ons behandelen.

We verbinden ons tot het respecteren van leven en waardigheid, van individualiteit en verscheidenheid, zodat iedereen zonder uitzondering menselijk wordt behandeld.

We moeten geduld betrachten en tolerantie.
We moeten in staat zijn te vergeven en te leren van het verleden; maar onszelf nooit toestaan slaaf te worden van gedachten van haat.

Terwijl we onze harten openen voor elkaar, dienen we bekrompen meningsverschillen opzij te zetten voor het belang van de wereldgemeenschap, waarbij we een cultuur van solidariteit en verbondenheid in praktijk brengen.

We beschouwen de mensheid als onze familie.
We moeten ons inspannen om vriendelijk en edelmoedig te zijn. We mogen niet enkel leven voor onszelf, maar zouden ook anderen moeten dienen; daarbij nooit de zwakkeren en hulpbehoevenden vergeten.(???)

Niemand zou ooit als tweederangsburger beschouwd of behandeld mogen worden of op welke manier dan ook mogen worden uitgebuit.

De relatie tussen man en vrouw zou op gelijkwaardigheid gebaseerd moeten zijn.  We mogen niet seksueel immoreel handelen. We moeten alle vormen van dominantie of misbruik achter ons laten.

We verbinden onszelf tot een cultuur van geweldloosheid, respect, rechtvaardigheid, en vrede; andere menselijke wezens zullen we niet onderdrukken, kwetsen of benadelen, folteren of doden en we zullen afstand doen van geweld als een middel om geschillen te beslechten.

We moeten streven naar een rechtvaardige sociale en economische orde, waarin iedereen een gelijke kans heeft om, als menselijk wezen, zijn capaciteiten ten volle te benutten.
We moeten waarheidsgetrouw en met mededogen spreken en handelen en  iedereen eerlijk behandelen en vooroordelen en haat vermijden.

We mogen niet stelen. Dit is een opgeheven vingertje! We dienen andermans eigendommen te respecteren. (???)

We dienen de dominantie van begerigheid naar macht, prestige, geld en consumptie te overstijgen, teneinde een rechtvaardige en vredige wereld tot stand te brengen.

De aarde kan niet ten goede veranderen, tenzij eerst het bewustzijn van haar individuen wordt veranderd.

We beloven plechtig om onze aandacht te verhogen door ons denkvermogen te disciplineren, door meditatie, door gebed of door positief-denken.

Zonder het risico en de bereidheid tot opoffering kan er geen fundamentele verandering in onze situatie komen. Daarom verbinden we onszelf tot deze wereldethiek, teneinde elkaar te begrijpen en tot sociaal-heilzame, vrede-koesterende en natuurvriendelijke levensmethoden te komen.

Iedereen, religieus of niet, wordt uitgenodigd, hetzelfde te doen.